Fakultet informacijskih tehnologija

Denis Mušić je docent na Fakultetu informacionih tehnologija pri Univerzitetu “Džemal Bijedić” Mostaru, gdje predaje predmete vezane za programiranje i principe razvoja softvera uopćeno. Radno iskustvo u razvoju je stekao na projektima vezanim za informacione sisteme u zdravstvu, eUniverzitet servise, te kao konsultant za privatne kompanije.

Living in the quantum age